SU-IT Account Activation การลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ไอที มหาวิทยาลัยศิลปากร
สงวนสิทธิ์การมีบัญชีผู้ใช้ไอที (SU-IT Account) สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (รวมถึงอดีตบุคลากรและศิษย์เก่า) และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีข้อมูลปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการขอเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ไอทีส่วนตัวสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้
หากคุณยังไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้ไอทีมาก่อนหน้านี้และประสงค์ที่จะขอเปิดการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือ เคยลงทะเบียนเปิดใช้งานมาก่อน แต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานบัญชีได้ซึ่งประสงค์ที่จะขอลงทะเบียนใหม่เพื่อกู้คืนการใช้งานบัญชีกลับมาอีกครั้ง สามารถระบุข้อมูลของคุณเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ดังต่อไปนี้
To activate or recover your personal SU-IT account, please input your information in the following form for identification.
Account Activation Mode  NEW  RECOVERY
Primary Current Status
Country (Nationality)
First Name (English)
Last Name (English)  NONE
Date of Birth (AD Year)
Mobile Phone No. (for OTP)